Get VITE Token miễn phí

Ứng cử viên SBP

ViteCity

Làm cho Vite blockchain mạnh hơn!

Tenzor

Gắp kết thế giới thông qua công nghệ blockchain.

SnapSecure

Securing Vite's Snapshot Chain, One Block At A Time.

UX SBP

vốn chủ sở hữu không đồng bộ

Loopnode

Loop the world

ZVnode

Quỹ Zhizi, hỗ trợ phát triển hệ sinh thái Vite

LinkNode

Sinh ra để khác biệt

Bitvite

Cho Vite! Cho tự do

Swiss Vite

Cộng đồng VITE của bạn trong trái tim của người Châu Âu

XinShengFund

Shoot for the Vite

ZL node

Làm việc cho một Vite tốt hơn

Loopnest

Chạm vào nền kinh tế kỹ thuật số

Tập đoàn đầu tư Belsona LP

Chúng tôi tin vào VITE